[NijiHimu] Stopping Along the Way

Light Novel: REPLACE Light Novel 5 – Chapter 1: Stopping Along The Way (Nijimura ft. Himuro) 
Author: Sawako Hirabayashi 
Japanese Translator & Editor: Emma 
English Translator & Editor: Topaz Faye 
Pairing: NijiHimu trá hình 
Tình trạng: Đã hoàn thành
Tóm tắt: 
Nijimura Shuuzou gặp cực phẩm mỹ nam Himuro Tatsuya giữa chốn Los Angeles. Khoan đã, sao mỹ nam lại giỏi đánh nhau thế?

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s